serwis informacyjny
Struktura organizacyjna
KSRG
MONITORING
Prawne podstawy dziaŁania
 • Podstawa prawna funkcjonowania Komendy Miejskiej PSP w Jeleniej Górze
 • Regulamin KM PSP w Jeleniej Górze
 • KADRA KIEROWNICZA KM PSP W JELENIEJ GÓRZE
 • Oświadczenia majątkowe
 • Zamówienia publiczne
 • Plan zamówień publicznych
 • Przetarg na dostawę materiałów pędnych
 • RODO
 • Klauzula informacyjna
 • klauzula informacyjna - skargi i wnioski w KM PSP w Jeleniej Górze
 • klauzula informacyjna - monitoring wizyjny
 • SPRAWOZDANIA FINANSOWE
 • ROK 2018
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • RODO   \  KLAUZULA INFORMACYJNA - SKARGI I WNIOSKI W KM PSP W JELENIEJ GóRZE

    Klauzula informacyjna - skargi i wnioski

  KLAUZULA INFORMACYJNA

  dot. osób składających skargi i wnioski na podstawie przepisów Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)

   

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (zwanego dalej Rozporządzeniem) informujemy, że:

  1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze z siedzibą przy ulicy Sudeckiej 2, 58 – 500 Jelenia Góra, zwany dalej Organem PSP.

  2. W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Jeleniej Górze wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych: Grzegorz Sobieraj, e-mail: iod@kwpsp.wroc.pl.

  3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie realizacja zadań ustawowych Organu PSP na podstawie Działu VIII (Skargi i Wnioski) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), mających na celu wypełnienie obowiązku w zakresie sprawowania władzy publicznej, ciążącego na administratorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) oraz e) Rozporządzenia.

  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające, realizujące usługi na rzecz Organu PSP.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres czasu zgodny z przepisami wynikającymi  z przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe mogą być zniszczone po upływie okresu od 1 roku do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej. Wymagania dotyczące archiwizacji reguluje zarządzenie nr 21 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Państwowej Straży Pożarnej.

  6. Posiada Pani/Pan prawo do:

  • żądania dostępu do treści swoich danych,
  • sprostowania swoich danych,
  • usunięcia danych, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których Organ PSP przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu archiwizacji,
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania sowich danych z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Organ PSP posiada uprawnienie do przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

  7. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzania narusza zapisy Rozporządzenia.

  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym w celu realizacji zadań,
  o których mowa w pkt. 3. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie zastosowanie sankcji, określonych w przepisach prawa, w szczególności w kodeksie karnym.

  9.Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa  w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.

    udostępnił Radosław Fijołek dnia 2019-04-16
    opracował Radosław Fijołek dnia 2019-04-16
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra