serwis informacyjny
Struktura organizacyjna
KSRG
MONITORING
Prawne podstawy dziaŁania
 • Podstawa prawna funkcjonowania Komendy Miejskiej PSP w Jeleniej Górze
 • Regulamin KM PSP w Jeleniej Górze
 • KADRA KIEROWNICZA KM PSP W JELENIEJ GÓRZE
 • Oświadczenia majątkowe
 • Zamówienia publiczne
 • Plan zamówień publicznych
 • Przetarg na dostawę materiałów pędnych
 • RODO
 • Klauzula informacyjna
 • klauzula informacyjna - skargi i wnioski w KM PSP w Jeleniej Górze
 • klauzula informacyjna - monitoring wizyjny
 • SPRAWOZDANIA FINANSOWE
 • ROK 2018
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • RODO   \  KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY

    Klauzula informacyjna - monitoring wizyjny

  KLAUZULA INFORMACYJNA

   

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że w obiektach oraz pojazdach Komendy Miejskiej PSP w Jeleniej Górze, a także w ich bezpośrednim otoczeniu prowadzona jest obserwacja
  i rejestracja obrazu w postaci monitoringu wizyjnego.

  1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze, 58 – 500 Jelenia Góra ul. Sudecka 2,
   tel. 757 647 450, fax. 757 647 418, e – mail:
   kmjeleniagóra@kwpsp.wroc.pl.
  2. W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych: Grzegorz Sobieraj, e – mail: iod@kwpsp.wroc.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku mogę być przetwarzane w celu
   i zakresie koniecznym do zapewnienia bezpieczeństwa strażaków i pracowników PSP, zachowania w tajemnicy informacji, ochrony mienia państwowego będącego w dyspozycji PSP, zabezpieczeniu tego mienia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem oraz ustaleniu ewentualnej odpowiedzialności majątkowej z tego tytułu. Dane mogą służyć także wsparciu procesu doskonalenia zawodowego, przygotowania analizy działań ratowniczych i ich dokumentowania.
  4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO.
  5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą te podmioty, którym administrator ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa oraz nadrzędne jednostki Państwowej Straży Pożarnej.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  7. Dane na rejestratorach zapisywane są w sposób ciągły. Ich okres przechowywania nie przekracza 30 dni, chyba że prawo nakazuje dłuższe przechowywanie danych. Nowe dane nadpisywane są na danych już istniejących i w zależności od częstotliwości korzystania
   z rejestratora, dostępne mogą być w czasie nie krótszym niż 7 dni od momentu zapisu.
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych.
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
   (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01,
   e-mail: 
   kancelaria@uodo.gov.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
  10. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

   

   

    udostępnił Radosław Fijołek dnia 2019-04-16
    opracował Radosław Fijołek dnia 2019-04-16
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra